Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność dydaktyczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka prac magisterskich i licencjackich

prof. dr hab. MagdalenaChadzińska

Tematyka prac magisterskich:

 • Badania wpływu hormonów na odporność wrodzoną ryb.
 • Udział i wzajemne interakcje jądrowych i błonowych receptorów dla hormonów w procesie immunoregulacji.
 • Polaryzacja makrofagów ryb - wpływ chemokin CXC i interferonu gamma (IFN-g) oraz hormonów sterydowych.
 • Wpływ stresu na redystrybucję i aktywność neutrofili.
 • Wpływ zakażeń ogólnoustrojowych na reakcję zapalną mózgu i neurodegenrację.

Tematyka prac licencjackich

Głównie prace teoretyczne na temat:

 • oddziaływań pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym,
 • udziału komponenty immunologicznej w chorobach układu nerwowego i endokrynnego,
 • ewolucji odporności ze szczególnym uwzględnieniem cytokin pro-zaplanych i chemokin

 

dr hab. Joanna Homa

Tematyka prac magisterskich:

 • Badania mechanizmów związanych z eliminacją patogenów przez celomocyty dżdżownic, w tym udział zewnątrzkomórkowych sieci (ET)
 • Badania układu odpornościowego dżdżownic w odpowiedzi na biologiczne i środowiskowe czynniki.

Tematyka prac licencjackich

Prace teoretyczne na temat:

 • ewolucyjnych aspektów odporności w odniesieniu do organizmów bezkręgowych,
 • wpływ stresu na układ odpornościowy bezkręgowców

 

dr hab. Krzysztof Rakus

Tematyka prac magisterskich:

 • Badanie odpowiedzi przeciwwirusowej ryb o dużym znaczeniu dla akwakultury (karp, tilapia, nilowa).
 • Zastosowanie organizmu modelowego danio pręgowany (Danio rerio) w badaniach nad odpornością przeciwwirusową u ryb.
 • Zastosowanie organizmu modelowego danio pręgowany (Danio rerio) w badaniach nad nowotworami.

Tematyka prac licencjackich

Prace teoretyczne i doświadczalne z zakresu:

 • ewolucji odpowiedzi immunologicznej na zakażenia wirusowe i bakteryjne (głównie ryby),
 • zastosowania danio pręgowanego (Danio rerio) jako modelu w badaniach nad odpornością ryb i w badaniach nad nowotworami,
 • zmiany behawioralne związane z infekcjami.

Ostatnie tematy:

Prace licencjackie:

 • Jak patogeny wpływają na zmianę zachowania gospodarza?
 • Danio pręgowany jako organizm modelowy w badaniach nad nowotworami
 • Wpływ temperatury na replikację wirusa SVCV w linii hodowlanej ZF4 (praca doświadczalna)
 • Ekspresja RNA helikazy DDX1 w linii komórkowej ZF4 podczas stymulacji poly(I:C) (praca doświadczalna)

Prace magisterskie:

 • Badanie aktywności DExD/H-box RNA helikaz w makrofagach karpia (Cyprinus carpio L.) podczas stymulacji poly(I:C)
 • Rola interferonu typu I podczas zakażenia larw danio pręgowanego wirusem TiLV
 • Odpowiedź immunologiczna w mózgu danio pręgowanego i tilapii podczas zakażenia wirusem TiLV
 • Badanie lokalizacji i ekspresji DDX1 podczas zakażenia wirusowego w komórkach linii ZF4 danio pręgowanego

 

dr Tomasz Prajsnar

Przykładowy temat pracy licencjackiej:

 • Wykorzystanie Danio pręgowanego do przyżyciowego obrazowania konfokalnego przebiegu infekcji
 • Przykładowy temat pracy magisterskiej:
 • Rola fagocytów w zakażeniu Streptococcus pneumoniae - badania na organizmie modelowym Danio rerio

 

Wymagania stawiane studentom chcącym realizować prace magisterskie w Zakładzie:

Zainteresowanie immunologią. Zaliczenie kursów: Immunologia, Immunobiologia porównawcza, Techniki immunobiologiczne, Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology. Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego.